Títol

  Autor

  Editorial / fons documental / arxiu

  Format: electrònicfísic

  Sol·licitant:

  Cognom i Nom

  DNI

  Adreça postal

  Adreça electrònica

  Telèfon de contacte

  Pàgina web institucional

  Tipus d’usuari: (marcar més d’una, quan convingui):
  estudiantinvestigadordocentamic de la Fundaciólector

  Finalitat: [marcar més d’una, quan convingui]:
  investigaciódifusiólecturad'altres (especificar)

  Data de sol·licitud:

  (Nota legal, privadesa i drets)